ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات